Single Blog

  • Home
  • Dodatkowe oznaczenia procedur w pliku JPK

Dodatkowe oznaczenia procedur w pliku JPK

Dodatkowe oznaczenia procedur w pliku JPK

Październik 2020 przyniósł szereg zmian dla przedsiębiorców a mianowicie nowy plik JPK_V7, kody GTU czy obowiązek oznaczania procedur dla JPK, czyli rodzajów transakcji wymaganych dla nowego pliku JPK. Poznajmy bliżej procedury JPK, czyli dodatkowe oznaczenia, które przedsiębiorcy stosują dla JPK.
Procedury JPK – uregulowanie prawne
Nowe oznaczenia procedur dla JPK zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. W dokumencie tym znajdują się m.in. oznaczenia literowe dla określonego katalogu transakcji sprzedażowych i zakupowych. Z uwagi na to, że Jednolity Plik Kontrolny dotyczy transakcji zakupowych oraz sprzedażowych (plik generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT) oznacza się odpowiednimi procedurami transakcje sprzedażowe (dla podatku VAT należnego – do zapłaty) i zakupowe (dla VAT naliczonego – do odliczenia).
Dla transakcji:
sprzedażowych są to oznaczenia: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP,
zakupowych stosuje się oznaczenia MPP i IMP.
Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji
Poniżej prezentujemy szczegółowe oznaczenia rodzajów transakcji dla JPK (symbol wraz z opisem) – podatek należny:
SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa wart.23 ustawy
EE – świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy,
TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy
TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art.119 ustawy
MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art.120 ustawy
I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art.8a ust.1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Dla transakcji zakupowych (podatek naliczony) stosuje się symbole:
MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.
Oznaczanie dowodów nabycia oraz sprzedaży
Oprócz oznaczania szczególnych rodzajów transakcji na fakturach przedsiębiorca ma obowiązek oznaczania dowodów nabycia oraz sprzedaży dla nowego JPK, czyli dla dowodów
sprzedaży oznaczenia: WEW (dokument wewnętrzny), RO (dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących) oraz FP (faktura VAT wystawiona do paragonu)
nabycia oznaczenia: VAT_RR (faktura VAT_RR wystawiana przez nabywcę towarów od rolnika ryczałtowego), WEW (dokument wewnętrzny) oraz MK (faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń).
Jak oznaczyć procedury w programie do fakturowania?
Procedury podatkowe dla JPK oznacza się poprzez wybranie właściwego symbolu podczas wystawiania dokumentu. Przedsiębiorca, który korzysta z naszych programów do fakturowania: Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel ma możliwość przyporządkowania faktury podczas jej wystawiania do określonej procedury bądź wielu procedur. Jeżeli dokument nie powinien być objęty żadną z procedur, wówczas na fakturze nie pojawi się dodatkowa informacja, natomiast w strukturze JPK powinien widnieć opis: BRAK.
Poniżej screen z programu do fakturowania Faktura Small Business Handel:

Błędne oznaczanie procedur dla JPK
Oznaczanie procedur dla JPK powinno być przeprowadzone z dużą dokładnością, gdyż wprowadzenie błędnego oznaczenia skutkować może nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji grzywny w wysokości do 500 zł dla każdego błędu. Dlatego tak ważne jest aby nie nadpisywać procedur, nie oznaczać dokumentów procedurą którą nie ma zastosowania.