Single Blog

  • Home
  • Składki ZUS 2021

Składki ZUS 2021

Składki ZUS 2021

Od 01.01.2021 obowiązują nowe składki na ubezpieczenia społeczne ZUS. Przedsiębiorcy powinni znać ich wysokość. Wydana „informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.” przedstawia 3 grupy przedsiębiorców oraz właściwe dla nich składki.

UPRAWNIENI
Grupa I

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w oparciu o przepisy Prawa przedsiębiorców bądź inne szczególne) przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania danej działalności gospodarczej.
Wyłączenie z grupy I obejmuje:
przedsiębiorców prowadzących bądź w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej osób prowadzących pozarolniczą działalność,
osób wykonujących działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach spółdzielczego stosunku pracy bądź stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Grupa II

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, a mianowicie:
osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o Prawo przedsiębiorców lub inne przepisy szczególne, które nie zostały wymienione w grupie I,
atyści oraz twórcy,
osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) oraz osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych),
wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. i wspólnicy spółki komandytowej, partnerskiej lub jawnej,
osoby prowadzące szkołę publiczną bądź niepubliczną, a także inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę bądź ich zespół, w oparciu o przepisy o systemie oświaty,
a także osoby, które współpracują z osobami, które prowadzą pozarolniczą działalność.

Grupa III

Przedsiębiorcy, którzy opłacają tzw. mały ZUS plus, czyli prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Uprawnionymi są więc osoby:
których przychód z działalności gospodarczej w skali roku nie przekroczył 120 ooo zł oraz
prowadziły działalność w roku 2020 przez conajmniej 60 dni.
Wyłączenie z grupy III obejmuje osoby, które:
korzystały z opodatkowania w formie karty podatkowej oraz ze zwolnienia z podatku VAT,
świadczą usługi na rzecz byłych pracodawców.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK
Grupa
I
II
III
Podstawa wymiaru składek
Kwota nie niższa niż 840zł co stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2021 roku  (2800zł x 30%)
Kwota nie niższa niż 3155,40 zł co stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z 2021 roku (5259 zł x 60%)
Kwota, która nie przekracza 60 %  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok i nie jest niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, czyli od 840 zł do 3155,40 zł.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Grupa I

ubezpieczenie emerytalne (19,52%) – 163,97 zł,
ubezpieczenia rentowe (8%) – 67,20 zł,
ubezpieczenie chorobowe (2,45%) – 20,58 zł.

Grupa II

ubezpieczenie emerytalne (19,52%) – 615,93 zł,
ubezpieczenia rentowe (8%) – 252,43 zł,
ubezpieczenie chorobowe (2,45%) – 77,31 zł.

Grupa III

Składka obliczana jest od wysokości osiągniętego dochodu. Chcąc obliczyć składkę na ubezpieczenia społeczne nalezy roczny dochód osiągnięty w roku 2020 podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w roku 2020. Otrzymany wynik należy pomnożyc przez 30 i zaokrąlić do pełnych złotych. Następnie wynik mnoży się przez wspólczynnik 0,5 i również zaaokrąla do pełnych złotych. Taki wynik to składka na ubezpieczenia społeczne.
UWAGA! Wynik należy porównać z podstawą wymiaru składek. Np. jeżeli otrzymany wynik jest niższy jak 840 zł, wówczas kwota składek wyniesie 840 zł.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tzw. małego ZUS plus powinni w terminie do 01.02.2021 złożyć do ZUS odpowiedni wniosek.