Single Blog

  • Home
  • Zmiany w ryczałcie 2021

Zmiany w ryczałcie 2021

Zmiany w ryczałcie 2021

Nowy rok 2021 przyniesienie ważne zmiany w ryczałcie, o których warto wiedzieć. Co się zmieni? Jak wyglądają nowe przepisy? Czy więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tej formy opodatkowania prowadzonej działalności?  Zmiany w ryczałcie 2021 – więcej w artykule.
Zmiany w ryczałcie od 01.01.2021 – uregulowanie prawne
Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach dla ryczałtu.
Na pewno nic nie zmienia się w samej definicji ryczałtu. Pojęcie to jest formą opodatkowania osiąganych przez podatnika przychodów. Przy wyliczaniu wysokości podatku do zapłaty przedsiębiorca bierze pod uwagę konkretną stawkę podatku i według niej wylicza należność do Urzędu Skarbowego. Nie dokonuje się tutaj żadnych odliczeń poniesionych kosztów. Osiągnięty przychód pomniejszyć mogą tylko zapłacone składki ZUS.
Jakie zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w roku 2021?
Nowelizacja ustawy o ryczałcie wprowadza m.in. modyfikację definicji wolnych zawodów. Zmiana jest korzystana dla przedsiębiorcy gdyż od 01.01.2021 więcej osób będzie mogło skorzystać z tej formy opodatkowania. Definicja poszerzona branż określanych jako wolne zawody obejmie pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście (nie będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło bądź innych umów o podobnym charakterze osób, jeżeli wykonują one czynności, które wiążą się z istotą danego zawodu) przez:
lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii,
techników dentystycznych,
felczerów,
położne,
pielęgniarki,
psychologów,
fizjoterapeutów,
tłumaczy,
adwokatów,
notariuszy,
radców prawnych,
architektów,
inżynierów budownictwa,
rzeczoznawców budowlanych,
biegłych rewidentów,
księgowych,
agentów ubezpieczeniowych oraz oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych,
doradców podatkowych oraz restrukturyzacyjnych,
maklerów papierów wartościowych,
doradców inwestycyjnych,
agentów firm inwestycyjnych,
rzeczników patentowych oraz
nauczycieli (zakres – świadczenie usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny
Zmiany w ryczałcie w 2021 roku to również nowa stawka, czyli 17 % (zamiast dotychczasowej 20%) dla przychodów osiąganych z wolnych zawodów oraz zmiana z 17% na 15% stawki dla przychodów osiąganych z usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy.
Najważniejszą zmianą jest nowy limit przychodów, które uprawniają podatnika do kwartalnego rozliczania się z ryczałtu. Kwota 250 000 euro została podwyższona aż 8-krotnie. Taka zmiana oznacza, że z ryczałtu będzie mogło skorzystać więcej podatników. Od 01.01.2021 kwartalnie z ryczałtu będzie można się rozliczyć osiągając przychody w poprzednim roku podatkowym nieprzewyższające kwotę 2 000 000 euro. Kwota przeliczana jest na walutę polską według średniego kursu euro, który jest ogłaszany przez NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Ustawa wprowadza również stawkę 10 % dla przychodów, które zostały osiągnięte ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości (na własny rachunek).
Zmienia się również wysokość stawki do usług związanych z zakwaterowaniem. Stawka 17% zostaje pomniejszona do 8,5 % lub 12,5% (opodatkowanie jak najem). Wysokość stawki będzie uzależniona od wysokości osiąganych przychodów.
Od 01.01.2021 małżonkowie wykonujący tą samą działalność będą mogli wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową.